Odvoz i sakupljanje otpada

Planovi prikupljanja i odvoza komunalnog otpada od 1.6.2023.

 

Obavijesti za korisnike

Vodiči i brošure

Odluke i opći akti

Cjenici

Zahtjevi/Obrasci

Izjava o načinu korištenja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada

Podaci o količinama prikupljenog otpada na području Grada Rovinj-Rovigno

Zeleni otoci

 

Reciklažno dvorište Gripoli

Reciklažno dvorište Žminj

Gospodarenje otpadom na lokaciji Komunalno servisne zone "Lokva Vidotto"

Odlagalište građevinskog otpada

Čišćenje javnih površina

 

Zimska služba

 

 

ARHIVA

SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU: PRIJEDLOG CJENIKA USLUGE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA