Odvoz i sakupljanje otpada

Planovi prikupljanja i odvoza komunalnog otpada od 1.10.2021. do 31.5.2022.

Vodiči i brošure

Odluke i opći akti

Cjenici

Zahtjevi/Obrasci

Izjava o načinu korištenja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada

Zeleni otoci

Reciklažno dvorište Gripoli

Reciklažno dvorište Žminj

Gospodarenje otpadom na lokaciji Komunalno servisne zone "Lokva Vidotto"

Odlagalište građevinskog otpada

Čišćenje javnih površina

 

Zimska služba