Odvoz i sakupljanje otpada

Obavijest za korisnike

Planovi prikupljanja i odvoza komunalnog otpada 

Vodiči i brošure

Odluke i opći akti

Cjenici

Zahtjevi/Obrasci

Izjava o načinu korištenja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada

Zeleni otoci

Reciklažno dvorište Gripoli

Gospodarenje otpadom na lokaciji Komunalno servisne zone "Lokva Vidotto"

Odlagalište građevinskog otpada

Čišćenje javnih površina

 

Zimska služba