Odvoz i sakupljanje otpada

Novi planovi prikupljanja i odvoza komunalnog otpada od 1.10.2023.

PLAN PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG I RECIKLABILNOG KOMUNALNOG OTPADA ZA GRAD ROVINJ OD 01.10.2023 DO 31.05.2024.

PLAN PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG I RECIKLABILNOG KOMUNALNOG OTPADA ZA OPĆINU BALE OD 01.10.2023. DO 31.05.2024.

PLAN PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG I RECIKLABILNOG KOMUNALNOG OTPADA ZA OPĆINU KANFANAR OD 01.10.2023. DO 31.05.2024.

PLAN PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG I RECIKLABILNOG KOMUNALNOG OTPADA ZA OPĆINU ŽMINJ OD 01.10.2023. DO 31.05.2024.

ODVOZ STAKLA

Obavijesti za korisnike

Savjetovanje s javnošću

Vodiči i brošure

Odluke i opći akti

Cjenici

Zahtjevi/Obrasci

Izjava o načinu korištenja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada

Podaci o količinama prikupljenog otpada na području Grada Rovinj-Rovigno

Zeleni otoci

 

Reciklažno dvorište Gripoli

Reciklažno dvorište Žminj

Gospodarenje otpadom na lokaciji Komunalno servisne zone "Lokva Vidotto"

Odlagalište građevinskog otpada

Čišćenje javnih površina

 

Zimska služba

 

 

ARHIVA

SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU: PRIJEDLOG CJENIKA USLUGE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA