Prikazani su podaci o količinama prikupljenog otpada na području grada Rovinj-Rovigno od 2019. do 2021. godine, prema vlastitim evidencijama Komunalnog servisa d.o.o.
Navedene su količine miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada, ukupne količine otpada, te dio selektivnog otpada (papir/karton, plastika, staklo, tekstil, biootpad od hrane, biorazgradivi otpad iz vrtova i parkova i ostale vrste otpada), te udio selektivnog otpada  u ukupno prikupljenom komunalnom otpadu.
 

 

 

Uz količine prikupljenog otpada nalazi se i graf koji prikazuje tijek selektivno prikupljenog otpada na području grada Rovinj-Rovigno u razdoblju od 2019. do 2021. godine.