Kako bismo vam omogućili najbolji korisnički doživljaj i funkcionalnost ova internetska stranica upotrebljava kolačiće (cookies). Nastavak služenja ovom internetskom stranicom znači da se slažete s upotrebom kolačića Više o kolačićima


Čistoća

Odlagalište građevinskog otpada

RADNO VRIJEME

Zimi (od 01.10. do 14.06.)

Pon - Pet: 08.00 -17.00
Sub: 08.00 - 15.00

Ljeti (od 15.06. do 30.09.)

Pon - Sub: 08.00 -15.00

KONTAKT

MOB:  099 650 88 18

CJENIK

 

OPĆI UVJETI

Grad Rovinj-Rovigno je kao lokaciju za gospodarenje građevnim otpadom odredio lokaciju Turnina, koja postoji od 1996.godine a nalazi se u istočnom dijelu Grada Rovinja-Rovigno na cca 570m zračne udaljenosti od državne cesteD303 koja ide od Rovinja-Rovigno prema Rovinjskom selu.

Rasprostire se na površini od 50.707,00 m2, a lokacijom upravlja Komunalni servis d.o.o., Rovinj.

Na lokaciji se gospodari neopasnim građevnim otpadom koji nastaje u procesu gradnje građevina i objekata, rekonstrukcije, uklanjanja i održavanja postojećih građevina te otpad nastao od iskopanog materijala (jaružanja) koji se ne može bez prethodne oporabe koristiti za građenje građevine zbog kojeg građenja je nastao.

Gospodarenje neopasnim građevnim otpadom izvodi se na način se na lokaciji Turnina prihvaća otpad od “trećih osoba”koji se daljnjom obradom/usitnjavanjem na stroju za drobljenje građevnog otpada, reciklira te ponovno upotrebljava u građevinskoj, komunalnoj i krajobraznoj djelatnosti.

Komunalni servis d.o.o. ishodio je Izmijenu i dopunu građevinske dozvole br. KLASA: UP/I-361-03/20-01/000095, URBROJ: 2171-01-05-02/5-20-0007 od 26.11.2020.g., za sanaciju i zatvaranje odlagališta građevinskog otpada Turnina, sukladno zakonskoj regulativi o zatvaranju odlagališta zbog smanjenja količina odloženog građevinskog otpada te povećanja kapaciteta za obradu i recikliranje istog.

Nova lokacija gospodarenja građevinskim otpadom definirana je prostornim planom Grada Rovinja-Rovigno na lokaciji komunalne zone Lokva Vidotto.

Sanacija odlagališta građevinskog otpada podijeljena je u tri (3) faze i trebala bi se okončati u roku od 5 do 6 godina.

Nakon zatvaranja odlagališta Turnina, lokacija će biti prekrivena travnatom površinom sa zasađenim raznolikim visokim grmljem i biljkama stablašicama kojima će se doprinjeti očuvanju okoliša i utjecati na povećanje kisika i poboljšanje klimatskih uvjeta na području samoga grada.