Raccolta dei rifiuti

Nuovi piani di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani dal 01.06.2024 al 30.09.2024

Piano raccolta per la citta' di Rovigno dal 01.06.2024 al 30.09.2024

Piano raccolta per il comune di Valle dal 01.06.2024 al 30.09.2024

Piano raccolta per il comune di Canfanaro dal 01.06.2024 al 30.09.2024

Piano raccolta per il comune di Gimino dal 01.06.2024 al 30.09.2024

Piano raccolta vetro

 

Planovi prikupljanja i odvoza komunalnog otpada od 1.10.2023. do 31.05.2024

 

 

Obavijesti za korisnike

Consultazione pubblica

Vodiči i brošure

Odluke i opći akti

Cjenici

Zahtjevi/Obrasci

Izjava o načinu korištenja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada

Reciklažno dvorište Gripoli

Reciklažno dvorište Žminj

Gospodarenje otpadom na lokaciji Komunalno servisne zone "Lokva Vidotto"

Odlagalište građevinskog otpada

Čišćenje javnih površina

 

Zimska služba

ARHIVA

CONSULTAZIONE PUBBLICA: PROPOSTA DI PIANO TARIFFARIO PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI MISTI