NATJEČAJ  ZA  RADNO MJESTO  - UTOVARIVAČ OTPADA

KOMUNALNI  SERVIS d.o.o.

Rovinj, Trg na Lokvi 3/a

Broj: 260-2 / 2021.    AO 01

Rovinj,  5. srpnja  2021.g.

 

Na temelju Odluke o osnivanju i imenovanju članova Komisije za provedbu natječaja za radno mjesto: utovarivača otpada  na određeno vrijeme od dana 5. srpnja 2021.g.  broj: 260-1/2021, raspisuje se

 

NATJEČAJ

ZA  RADNA MJESTA  NA ODREĐENO VRIJEME

 

 POSLOVNA JEDINICA  ČISTOĆA

1.       UTOVARIVAČ OTPADA   -  4 izvršitelja

Poslovi radnog mjesta: Vrši pražnjenje kanti sa komunalnim otpadom i utovar ambalažnog otpada.

Uvjeti :  NKV /PKV – I/II stupanj

Mjesto rada: Grad Rovinj - Rovigno.

 

U prijavi na natječaj  je potrebno  navesti radno mjesto na koje se radnik prijavljuje, adresu i kontakt telefon. Uz prijavu kandidat je obavezan  priložiti:

-           Životopis (naročito navesti poslove i radne zadatke koje je kandidat prethodno obavljao),

-          Presliku Potvrde  o podacima evidentiranim u bazi podataka o radno pravnom statusu ( iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ),

-          Presliku osobne iskaznice.

Kandidat koji bude odabran  dužan je dostaviti Društvu na uvid dokumente u izvorniku.

 

Rok za podnošenje prijave je  do 13. srpnja 2021.g. do 14:00 sati. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

Prijava  mora sadržavati naznaku: "Prijava na natječaj za radno mjesto utovarivača otpada na određeno vrijeme"  a  dostavlja se na jedan od načina:

- e- mailom na adresu: komunalniservis@rovinj.hr,

-osobno na urudžbeni upisnik u KOMUNALNOM SERVISU d.o.o. u Rovinju, Trg na Lokvi 3/a,

- poštom na adresu: KOMUNALNI SERVIS d.o.o. 52210 Rovinj, Trg na Lokvi 3/a.

Sa odabranim kandidatom zaključiti će se ugovor o rad na određeno vrijeme, i to od  26.07.2021.g do 30.09.2021.g.

 

Ovaj natječaj objavljuje se na oglasnoj ploči Društva, na mrežnim stranicama KOMUNALNOG SERVISA www.komunalniservis.hr i na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

 

KOMUNALNI SERVIS pridržava pravo poništiti natječaj bez obveze da se kandidatu obrazlažu razlozi poništenja.

O rezultatima natječaja radnici će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana donošenja odluke.

KOMUNALNI SERVIS d.o.o. prikuplja i obrađuje osobne podatke kandidata u skladu sa važećim propisima iz područja zaštite osobnih podataka. Kandidati podnošenjem prijave na natječaj daju suglasnost KOMUNALNOM SERVISU d.o.o. da u njoj navedene osobne podatke prikuplja, obrađuje i pohranjuje u svrhu  u svrhu provedbe postupka zapošljavanja i sklapanja ugovora, kontaktiranja i objave na internetskim stranicama i oglasnoj ploči. Sve pristigle prijave biti će zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba, pohranjene na sigurno mjesto te čuvane u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim zakonskim propisima, aktima i odlukama voditelja obrade Društva.

 

Sve ostale informacije o načinu prikupljanja i obrade osobnih podataka dostupne su na našim stranicama www.komunalniservis.hr .

 

                                                                                Komisija za provedbu natječaja

Condividi: