MOBILNO RECIKLAŽNO DVORIŠTE U KANFANARU

Dana 01. travnja 2023. godine Komunalni servis d.o.o. će putem mobilnog reciklažnog dvorišta odvojeno sakupljati komunalni otpad na području općine Kanfanar.

Mobilno reciklažno dvorište nalazit će se na lokaciji, Istarska bb "parkiralište Vala“ Kanfanar od 8,00 do 13,00 sati.

Pozivaju se sve fizičke osobe s prebivalištem/boravištem sa područja Općine Kanfanar koji su obveznici plaćanja javne usluge sakupljanja miješanog komunalnog otpada, da mogu bez nakade predati otpad manjih količina putem mobilnog reciklažnog dvorišta.

Besplatno korištenje usluge imaju i fizičke osobe koji su vlasnici- posjednici nekretnina na području općine Kanfanar,  koji su obveznici plaćanja javne usluge sakupljanja miješanog komunalnog otpada, a nemaju prebivalište na području općine.

 

U mobilno reciklažno dvorište može se  odložiti slijedeće vrste otpada:

- papir i karton,

- ambalaža od plastike, metala i stakla,

- ambalaža koja sadrži ostatke opasnih tvari,

- ostala plastika, staklo i metali,

- tekstil,

- baterije i akumulatori,

- lijekovi,

- boje, tinta, ljepila, smole,

- otpadna ulja (i jestiva i motorna),

- otpadne gume,

- glomazni otpad,

- EE otpad,

- fluorescentne i štedne žarulje.

 

VAŠ KOMUNALNI SERVIS d.o.o.

 

Podijeli: