MOBILNO RECIKLAŽNO DVORIŠTE U BALAMA

Dana 25. ožujka 2023. godine Komunalni servis d.o.o. će putem mobilnog reciklažnog dvorišta odvojeno sakupljati komunalni otpad na području općine  Bale – Valle.

Mobilno reciklažno dvorište nalazit će se na lokaciji parkirališta iza sportske dvorane, ulica Domenico Cernecca, Bale  od 8,00 do 13,00 sati.

Pozivaju se sve fizičke osobe s prebivalištem/boravištem sa područja Općine Bale- Vale koji su obveznici plaćanja javne usluge sakupljanja miješanog komunalnog otpada,  da mogu bez nakade predati otpad manjih količina putem mobilnog reciklažnog dvorišta, i to čak  do 30 vrsta otpada.

Besplatno korištenje usluge imaju i fizičke osobe koji su vlasnici- posjednici nekretnina na području općine Bale- Valle,  koji su obveznici plaćanja javne usluge sakupljanja miješanog komunalnog otpada, a nemaju prebivalište na području općine Bale – Valle.

U mobilno reciklažno dvorište može se odložiti slijedeće vrste otpada:

- papir i karton,

- ambalaža od plastike, metala i stakla,

- ambalaža koja sadrži ostatke opasnih tvari,

- ostala plastika, staklo i metali,

- tekstil,

- baterije i akumulatori,

- lijekovi,

- boje, tinta, ljepila, smole,

- otpadna ulja (i jestiva i motorna),

- otpadne gume,

- glomazni otpad,

- EE otpad,

- fluorescentne i štedne žarulje.

Vaš KOMUNALNI SERVIS d.o.o.

 

Podijeli: