MOBILNO RECIKLAŽNO DVORIŠTE U BALAMA

Dana 02. travnja 2022. godine Komunalni servis d.o.o. će putem mobilnog reciklažnog dvorišta odvojeno sakupljati komunalni otpad na području općine Bale.

Mobilno reciklažno dvorište nalazit će se na lokaciji parkirališta iz sportske dvorane, u ulici D. Cernecca od 8,00 do 13,00 sati.

Pozivaju se sve fizičke osobe s prebivalištem/boravištem sa područja Općine Bale  koji su obveznici plaćanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada iz kategorije kućanstvo da mogu bez nakade predati otpad manjih količina putem mobilnog reciklažnog dvorišta, i to čak  do 30 vrsta otpada.

Besplatno korištenje usluge imaju i fizičke osobe koji su vlasnici- posjednici nekretnina na području općine Bale,  koji su obveznici plaćanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada, a nemaju prebivalište na području općine Bale.

U mobilno reciklažno dvorište može se  odložiti slijedeće vrste otpada:

- papir i karton,

- ambalaža od plastike, metala i stakla,

- ambalaža koja sadrži ostatke opasnih tvari,

- ostala plastika, staklo i metali,

- tekstil,

- baterije i akumulatori,

- lijekovi,

- boje, tinta, ljepila, smole,

- otpadna ulja (i jestiva i motorna),

- otpadne gume,

- glomazni otpad,

- EE otpad,

- fluorescentne i štedne žarulje.

 

Isključivo selektivnim prikupljanjem otpada i njegovim iskorištavanjem, našoj djeci ostaviti ćemo ljepši i čišći okoliš.

Stoga otpad odvoji i održivo gospodari!

VAŠ KOMUNALNI SERVIS d.o.o.

Podijeli: