OTVORENJE RECIKLAŽNOG DVORIŠTA U ŽMINJU

U srijedu, 03. studeni 2021. godine Općina Žminj službeno je otvorila reciklažno dvorište na adresi Stara vrata 7e na području općine Žminj.

Pozivaju se sve fizičke osobe s prebivalištem/boravištem s područja Općine Žminj koji su obveznici plaćanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada iz kategorije kućanstvo da besplatno koriste  usluge  reciklažnog dvorišta.

Besplatno korištenje usluge imaju i fizičke osobe koji su vlasnici- posjednici nekretnina na području općine Žminj,  koji su obveznici plaćanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada, a nemaju prebivalište na području općine Žminj.

Prilikom korištenja usluga reciklažnog dvorišta molimo da sve fizičke osobe sa sobom ponesu svoju osobnu iskaznicu ili podataka o šifri korisnika (iz Izjave, odnosno drugog odgovarajućeg dokaza koji daje davatelj usluge; Komunalni  servis d.o.o.).

Na reciklažno dvorište korisnici javne usluge moći će dopremiti i odložiti čak 49 vrsta različitog otpada od kojih su svakako najinteresantniji ambalaža koja sadrži ostatke opasnih tvari, plinovi u posudama pod tlakom, pesticidi, fluoroscentne cijevi, otpad koji sadrži živu, baterije i akumulatori, električka i elektronička oprema, jestiva ulja i masti, boje, ljepila i smole, tiskarski toneri, metalna ambalaža, papir i karton, staklena ambalaža i staklo, plastična ambalaža i plastika, odjeća, tekstil.

Reciklažno dvorište će raditi četiri (4) dana u tjednu, i to od ponedjeljka do subote, u sljedećem razdoblju; ponedjeljkom i srijedom od 08,00 do 14,00 sati; petkom od 14,00 do 19,00 sati; subotom od 08,00 do 11,00 sati.

Više informacija i upita možete zatražiti na internetskoj stranici www.komunalniservis.hr, putem e-maila reciklazno.zminj@rovinj.hr .

 

Isključivo selektivnim prikupljanjem otpada i njegovim iskorištavanjem, našoj djeci ostaviti ćemo ljepši i čišći okoliš.
Stoga otpad odvoji i održivo gospodari!

 

 

Vaš Komunalni servis d.o.o.

Share: