In order to provide you with the best user experience and functionality, this website uses cookies. Continuing to use this website means that you agree to the use of cookies More about cookies


About Us

KOMUNALNI SERVIS d.o.o. upisano je u registar Trgovačkog suda u Rijeci – Stalna služba u Pazinu sa matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 040027586.

Tvrtka društva

Tvrtka društva glasi: KOMUNALNI SERVIS d.o.o.za komunalnu djelatnost

Društvo upotrebljava i tvrtku na talijanskom jeziku: SERVIZIO COMUNALE s.r.l. per servizi comunali

Skraćena tvrtka glasi: KOMUNALNI SERVIS d.o.o.

Na talijanskom jeziku: SERVIZIO COMUNALE s.r.l.

Sjedište društva

Sjedište društva je u Rovinju, Trg na Lokvi 3/a

OIB : 22751868617

MBS: 040027586

EUID: HRSR. 040027586

Temeljni kapital društva

Temeljni kapital društva iznosi 2.482.340,00 eura a sastoji se od četiri poslovna udjela.

Pravni oblik

društvo s ograničenom odgovornošću

Poslovni račun

IKB UMAG IBAN HR2623800061170000698

PBZ IBAN HR23400091110364400

Predmet poslovanja

 • 63.21 Ostale prateće djelatnosti u kopnenom prometu
 • 74.70 Čišćenje svih vrsta objekata
 • 93.03 Pogrebne i prateće djelatnosti
 • Upravljanje tržnicom na malo te davanje u zakup
 • Iznajmljivanje kiosaka, štandova, pultova i sl. Objekata
 • Upravljanje lukom, iznajmljivanje vezova i održavanje luke
 • Uređenje i održavanje parkova, zelenih i rekreacijskih površina, javnih zelenih površina, park - šuma, drvoreda, škverova, zelenila uz prometnice, morskih plaža i obala te zaštićenih zona
 • 45 Građevinarstvo
 • 52.62 Trgovina na malo na štandovima i tržnicama
 • Održavanje i upravljanje parkiralištima
 • Organiziranje i naplata parkiranja na parkiralištima
 • Čišćenje javnih površina
 • Skupljanje i odvoz komunalnog otpada
 • Odlaganje komunalnog otpada
 • Obrađivanje i trajno odlaganje komunalnog otpada
 • Saniranje i zatvaranje odlagališta
 • Održavanje groblja
 • Obavljanje ispraćaja, sahrane i ukop pokojnika
 • Preuzimanje, opremanje i prijevoz pokojnika
 • Održavanje tržnice na malo
 • Davanje u zakup poslovnih prostora tržnice
 • Izrada projekata uređenja okoliša i krajobraznog prostora te studija utjecaja na okoliš, vođenje nadzora i konzalting
 • Distibucija plina
 • Djelatnost zbrinjavanja otpadnog građevinskog materijala
 • Djelatnost druge obrade otpada
 • Djelatnost oporabe otpada
 • Djelatnost posredovanja u gospodarenju otpadom
 • Djelatnost prijevoza otpada
 • Djelatnost sakupljanja otpada
 • Djelatnost trgovanja otpadom
 • Djelatnost zbrinjavanja otpada
 • Gospodarenje otpadom
 • Djelatnost ispitivanja i analize otpada
 • Računovodstveni poslovi
 • Administrativne usluge
 • Opći mehaničarki poslovi
 • Kupnja i prodaja robe
 • Iznajmljivanje strojeva i opreme bez rukovatelja
 • Djelatnost iznajmljivanja prostora za postavljanje reklamnih panoa
 • Održavanje nerazvrstanih cesta
 • Održavanje nogostupa i puteva
 • Zimska služba
 • Prigodno ukrašavanje grada
 • Održavanje javnih površina
 • Prijevoz tereta u unutarnjem cestovnom prometu
 • Prijevoz osoba i tereta za vlastite potrebe
 • Usluge iznajmljivanja motornih vozila
 • Usluge iznajmljivanja opreme za šport i rekreaciju