Temeljni podaci tvrtke

KOMUNALNI SERVIS d.o.o. upisano je u registar Trgovačkog suda u Rijeci – Stalna služba u Pazinu sa matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 040027586.

Tvrtka društva

Tvrtka društva glasi: KOMUNALNI SERVIS d.o.o.za komunalnu djelatnost

Društvo upotrebljava i tvrtku na talijanskom jeziku: SERVIZIO COMUNALE s.r.l. per servizi comunali

Skraćena tvrtka glasi: KOMUNALNI SERVIS d.o.o.

Na talijanskom jeziku: SERVIZIO COMUNALE s.r.l.

Sjedište društva

Sjedište društva je u Rovinju, Trg Na Lokvi 3/a

OIB : 22751868617

MBS: 040027586

EUID: HRSR. 040027586

Temeljni kapital društva

Temeljni kapital Društva iznosi 18.703.400,00 kn a sastoji se od četiri poslovna udjela.


Pravni oblik

društvo s ograničenom odgovornošću


Poslovni račun

IKB UMAG IBAN HR2623800061170000698

PBZ IBAN HR23400091110364400

Predmet poslovanja

 • Ostale prateće djelatnosti u kopnenom prometu

 • Čišćenje svih vrsta objekata

 • Pogrebne i prateće djelatnosti

 • Upravljanje tržnicom na malo te davanje u zakup prodajnih mjesta na tržnici

 • Iznajmljivanje kiosaka, štandova, pultova i sl. objekata

 • Upravljanje lukom, iznajmljivanje vezova i održavanje luke

 • Uređenje i održavanje parkova, zelenih i rekreacijskih površina, javnih zelenih površina, park - šuma, drvoreda, škverova, zelenila uz prometnice, morskih plaža i obala te zaštićenih zona

 • Građevinarstvo

 • Trgovina na malo na štandovima i tržnicama

 • Održavanje i upravljanje parkiralištima

 • Organiziranje i naplata na parkiralištima

 • Čišćenje javnih površina

 • Skupljanje i odvoz komunalnog otpada

 • Odlaganje komunalnog otpada

 • Obrađivanje i trajno odlaganje komunalnog otpada

 • Saniranje i zatvaranje odlagališta

 • Održavanje groblja

 • Obavljanje ispraćaja, sahrane i ukop pokojnika

 • Preuzimanje, opremanje i prijevoz pokojnika

 • Održavanje tržnice na malo

 • Davanje u zakup poslovnih prostora tržnice

 • Izrada projekata uređenja okoliša i krajobraznog prostora te studija utjecaja na okoliš, vođenje nadzora i konzalting

 • Distibucija plina

 • Djelatnost zbrinjavanja otpadnog građevinskog materijala

 • Djelatnost druge obrade otpada

 • Djelatnost oporabe otpada

 • Djelatnost posredovanja u gospodarenju otpadom

 • Djelatnost prijevoza otpada

 • Djelatnost sakupljanja otpada

 • Djelatnost trgovanja otpadom

 • Djelatnost zbrinjavanja otpada

 • Gospodarenje otpadom

 • Djelatnost ispitivanja i analize otpada

 • Računovodstveni poslovi

 • Administrativne usluge

 • Opći mehaničarski poslovi

 • Kupnja i prodaja robe

 • Iznajmljivanje strojeva i opreme bez rukovatelja

 • Djelatnost iznajmljivanja prostora za postavljanje reklamnih panoa

 • Održavanje nerazvrstanih cesta

 • Održavanje nogostupa i puteva

 • Zimska služba

 • Prigodno ukrašavnje grada

 • Održavanje javnih površina