Skupština društva

Skupštinu KOMUNALNOG SERVISA d.o.o. čine slijedeći osnivači Društva


Grad Rovinj-Rovigno

Općina Bale

Općina Kanfanar

Općina Žminj


U Skupštini Društva osnivače zastupaju njihovi zakonski zastupnici ili osobe po punomoći.