Nadzorni odbor

Nadzorni odbor KOMUNALNOG SERVISA d.o.o. sastoji se od 5 članova. Članove Nadzornog odbora imenuje Skupština društva, s time da jednog člana Skupština društva imenuje na zajednički prijedlog Općina Bale, Kanfanar i Žminj, a jednog člana Nadzornog odbora, kao predstavnika radnika društva, Skupština imenuje na način i po postupku propisanom odredbama Zakona o radu. Članovi Nadzornog odbora imenuju se na 4 godine, osim člana kojeg zajednički predlažu Općine Bale, Kanfanar i Žminj, koji se imenuje na jednu godinu i to svaki puta iz druge općine.

Članovi Nadzornog odbora KOMUNALNOG SERVISA d.o.o. jesu:


  • Robert Mavrić, predsjednik Nadzornog odbora

  • Evilijano Gašpić, član Nadzornog odbora

  • Jadranka Andrijević, član Nadzornog odbora

  • Martina Šerfez, član Nadzornog odbora, predstavnik radnika

  • Irina Gobbato, član Nadzornog odbora, predstavnik Općina

Datoteke